Καταμέτρηση των υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010 )
  2. Την αρ. απόφαση 76/2011 απόφαση Δ.Σ. περί Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την μέτρηση υδρομετρητών των ιδιωτικών παροχών του Δήμου για το χρονικό διάστημα από την 17η Ιουλίου 2018 μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2018. Παρακαλούνται οι πρόεδροι των Τ.Κ. Κοινοτήτων να επιτηρήσουν εκ του σύνεγγυς την όλη διαδικασία.

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                         ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ