Νέος Πρόεδρος συνδέσμου Βρυζοκαλάμου ο Αντιδήμαρχος Π. Τσαλοκώστας

Νέος Πρόεδρος Συνδέσμου Βρυζοκαλάμου ορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πανγιώτης Τσαλοκώστας. Στα νέα καθήκοντα του Αντιδημάρχου έχει περιέλθει πλέον η φροντίδα για την ομαλή λειτουργιά της ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Κου Τσαλοκώστα 2685360213 & 6976021761 για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με την ύδρευση.