Παράταση του µε Α/Α συστήµατος 73041 ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  υποβολή  προσφορών  για  το  έργο:  «Εξειδικευµένες  εργασίες  άµεσης  ενίσχυσης  και αποκατάστασης  της  φέρουσας  ικανότητας  των  λιθόκτιστων  τοίχων  αντιστήριξης  της  κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» παρατείνεται για µία εβδοµάδα, ήτοι την 31-05-2018, λόγω τροποποίησης του προϋπολογισµού και της µελέτης.