Γενικός προϋπολογισμός του Δήμου Κ. Τζουμέρκων για το 2018

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

0

Τακτικά Έσοδα

1.988.182,15

1)

Γενικά έξοδα

9.566.842,59

1

Έκτακτα Έσοδα

3.755.859,39

2)

Αποθεματικό

110.000,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

 

 

 

3

Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

117.430,12

 

 

 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων

586.000,00

 

 

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους

3.229.370,93

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

9.676.842,59

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

9.676.842,59

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους μεταφερόμενο σε νέο

ΕΥΡΩ

 

 

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

1.756.916,06

 

 

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

1.463.454,87

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

3.229.370,93