Τροποποίηση στην Υπ. Αποφ. για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από κατολισθήσεις Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Σας παραθέτουμε την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/5988 /2016/Α325/15.3.2017 ψηφιακά υπογεγραμμένη (επικυρωμένη) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21-05-2015 (Φ.Ε.Κ. 1143/B/16- 06-2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου» και σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 972/τ’.Β/22.3.2017

Η παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: Ψ94Ξ465ΧΘΞ-ΩΗΙ και αφορά όλες τις πληγείσες δημοτικές τοπικές κοινότητες ήτοι στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων Καταρράκτης, Θεοδώριανα, Ράμια.

Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο.