Γνωμοδότηση πολιτών και φορέων για την περιβαλλοντική μελέτη της τοποθέτησης ασύρματου κόμβου στο Αθαμάνιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί τους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της (Μ.Π.Ε) του έργου "Ασύρματος κόμβος στη θέση Τ.Κ Αθαμανίου".

Βλέπετε δύο συνημμένα αρχεία την πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την Περιβαλλοντική Μελέτη.