Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (για όσους καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές) και προϋπολογισμό στο ποσό των 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών η 10:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για  όλα τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού, με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι θα είναι ποσού 2.000,00 € κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (που θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο τηλέφωνο 2685360225  κ.Ιωάννη Μαυρίκη.