ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Βουργαρέλι    23.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                      Αριθ. Πρωτ.:  2510

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

FΑΧ: 2685022322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015.
  5. Τις διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019/τ.Α’)
  6. Τις διατάξεις του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019/τ.Α’)
  7. Το υπ’αριθμ : 20406/29-03-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
  8. Την υπ΄αριθμ. 133/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022»
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων:

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

1.

Εργατών

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

3

2 μήνες

2.

Χειριστής  Μηχανημάτων Έργων( Ισοπεδωτή γαιών-Γκρέιντερ)

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

2. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Z΄ και Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄, Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016  αποφάσεις . 

3. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

H

 

 Οομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής.

H

β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

 

4. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

 

 

1

3 μήνες

 

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ.:47045 στο Τμήμα Προσωπικού  καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Τετάρτη 29.06.2022 και ώρα 14.00 .

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr.

 

 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ