Επιτελικές υπηρεσίες

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
Αυτοτελές Τμήμα Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

    1.    Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
    2.    Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών