Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χάιδος