Αποφάσεις της 6ης/13-04-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα 1

ΑΑ 39

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την νομιμοποίηση του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 2

ΑΑ 40

Περί νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής επί του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 3

ΑΑ 41

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την δημιουργία φόρμας υποβολής αιτημάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

ΑΑ 42

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Θέμα 5

ΑΑ 43

Περί πρόσληψης τεσσάρων ατόμων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Θέμα 6

ΑΑ 44

Περί μίσθωσης χώρων γραφείου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Παλούκη» στη Άρτα

Θέμα 7

ΑΑ 45

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης)

Θέμα 8

ΑΑ 46

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» με χρηματοδότηση προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Θέμα 9

ΑΑ 47

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

ΑΑ 48

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» - Υποέργο 3 της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Θέμα 11

ΑΑ 49

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης» - Υποέργο 4 της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Θέμα 12

ΑΑ 50

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων» - Υποέργο 5 της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Θέμα 13

ΑΑ 51

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αθαμανίας – Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

Θέμα 14

ΑΑ 52

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών»

Θέμα 15

ΑΑ 53

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 16

ΑΑ 54

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθύκαμπος της Τ.Κ. Κεντρικού»

Θέμα 17

ΑΑ 55

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 18

ΑΑ 56

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρων»

Θέμα 19

ΑΑ 57

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 20

ΑΑ 58

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την αγορά ενός δέντρου τήλιου, κατόπιν αιτήματος Προέδρου ΤΚ Μελισσουργών για να φυτευθεί στην πλατεία Παναγιάς Μελισσουργών

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 21

ΑΑ 59

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 1222/10-04-2020)

 

Θέμα 22

ΑΑ 60

Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση δαπάνης για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων (κατεπείγουσα ανάγκη)»