Αποφάσεις της 2ης/30-01-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής