Αποφάσεις 1ης/ 21-01-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου